BNP skladi

BNP Paribas

WORLDSELECT ONE je v Luxemburgu registrirana družba za upravljanje, ki združuje več krovnih skladov, ki jih sestavljajo različne naložbe v finančne instrumente in druge kratkoročne likvidne finančne instrumente v različnih valutah. Sklad je bil ustanovljen 21.6.2004.

 

Sklad WORLDSELECT ONE sestavlja podsklad, ki vam ga tudi ponujamo v Novi KBM:

  • WORLDSELECT ONE First Selection

BNP Paribas Investment Partners (BNP Paribas) se ukvarja z upravljanjem premoženja. BNP Paribas Investment Partners je eden največjih upravljalcev premoženja na svetu. Njihove ekipe delujejo v večjih finančnih središlih v Evropi, Aziji in Južni Ameriki kar omogoča prilagajanje lokalnim razmeram na trgu. Lokalni upravljalci premoženja zagotavljajo poglobljeno znanje o lokalnih trgih, kjer je družba BNP prisotna.

 

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke. 

 

Prodajni prospekt sklada in vsi potrebni dokumenti sklada so brezplačno na voljo na spletni strani BNP Paribas Investment partners www.bnpparibas-ip.com ter spletni strani Nove KBM d.d. www.nkbm.si.

BNP-First-Selection

Oznaka tveganja: 5

Priporočeno obdobje vlaganja: 10 let

Strategija vlaganja:
Podsklad First Selection je podsklad, ki vlaga v pretežno delnice/enote kolektivnih naložbenih podjemov (UCI's), delnice, obveznice in instrumente denarnega trga. Poudarek je na mednarodni razpršitvi naložb na razvite in razvijajoče se trge. Naložbe v sklade lastniških vrednostnih papirjev nihajo med 60 % in 100 %. Referenčni benchmark podsklada je določen kot 80% MSCI AC World in 20% Barclays Euro Aggregate 500 MM. Upravljalci sklada si prizadevajo, da presežejo učinkovitost benchmarka s postopkom dinamične strateške razporeditvije sredstev ter z taktičnim razporejanjem sredstev. Izpostavljenost delniškim trgom niha med 60-100%.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 5%
Upravljalska provizija: 3.61%

Datum Velikost sklada VEP
31. 7. 2020 51.808.819,00 12.9
28. 7. 2020 52.299.238,00 13
23. 7. 2020 52.743.017,00 13.08
22. 7. 2020 53.106.695,00 13.16
21. 7. 2020 53.290.979,00 13.2
20. 7. 2020 53.170.438,00 13.16
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh