RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

Raiffeisenfonds-Sicherheit

Oznaka tveganja: 3

Priporočeno obdobje vlaganja: 5

Strategija vlaganja:
Sklad Raiffeisenfonds-Sicherheit je mešani krovni sklad. Naložbeni cilj sklada je zmerna rast kapitala, vlaga pa pretežno (najmanj 51 % premoženja sklada) v deleže v investicijskih skladih, pri čemer je delež v delniških skladih omejen na največ 35 % sredstev sklada. Deleži v investicijskih skladih se izbirajo zlasti na osnovi kakovosti investicijskega procesa, njihovega razvoja vrednosti in njihovega dosedanjega upravljanja s tveganji. Dodatno se lahko poleg v investicijske sklade vlaga tudi v vrednostne papirje, v obveznice in instrumente denarnega trga, ki jih izdajajo države, supranacionalni izdajatelji in/ali podjetja ter v bančne depozite na vpogled in vezane depozite. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo. Investicijski sklad lahko več kot 35 % sredstev sklada investira v vrednostne papirje/instrumente denarnega trga naslednjih emitentov: Nemčije, Francije, Italije, Velike

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 1%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 1.320.976.622,36 154.79
26. 5. 2020 1.321.450.321,60 154.84
25. 5. 2020 1.319.764.439,67 154.66
22. 5. 2020 1.316.558.623,73 154.28
20. 5. 2020 1.314.856.455,15 154.08
19. 5. 2020 1.314.361.016,74 153.99
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh