RCM skladi

Raiffeisen Capital Management

Ponujamo vam šestindvajset investicijskih skladov Raiffeisen Capital Management, ki jih upravlja družba za upravljanje Raiffeisen Kapitalanlage - Gesellschaft m.b.H.

Sklade upravljalca Raiffeisen Capital Management (RCM) odlikuje visoka strokovnost upravljalcev, kakovost in preglednost. Za svoje kakovostno delo je družba RCM prejela najvišja priznanja uveljavljenih neodvisnih mednarodnih organizacij kot so Morningstar, Lipper in slovenske revije Moje Finance.

Ponujamo vam možnost enkratnega, periodičnega ali rednega mesečnega vplačevanja v sklade. Minimalni znesek vplačila znaša 30 EUR. Oglasite se v najbližji poslovalnici naše banke in brezplačno vam bomo svetovali, kako optimalno naložiti vaše prihranke.

RCM Tehnologie Aktien

Oznaka tveganja: 6

Priporočeno obdobje vlaganja: 10

Strategija vlaganja:
Sklad Raiffeisen-Technologie-Aktien (R) je delniški sklad. Njegov naložbeni cilj je dolgoročna rast kapitala ob upoštevanju večjih tveganj. Večina oziroma najmanj 51 % njegovih sredstev je naloženih v delnice in delnicam enakovredne vrednostne papirje podjetij iz tehnološkega sektorja. Dodatno lahko sklad sredstva nalaga tudi v druge vrednostne papirje, med drugim v obveznice in instrumente denarnega trga, ki so jih izdali podjetja, države in/ali nadnacionalni izdajatelji, v deleže investicijskih skladov, prav tako pa tudi v depozite na vpogled in depozite z odpoklicem. S skladom se upravlja aktivno in ni omejen z referenčno vrednostjo. V okviru svoje naložbene strategije lahko sklad večino sredstev (glede na s tem povezano prevzeto tveganje) vloži v izvedene instrumente oziroma uporabi izvedene instrumente za zavarovanje tveganja.

Provizija:
Vstopna provizija: do maksimalno 3%
Upravljalska provizija: 2.26%

Datum Velikost sklada VEP
27. 5. 2020 95.709.209,06 333.92
26. 5. 2020 96.071.742,03 335.47
25. 5. 2020 95.360.688,80 333.87
22. 5. 2020 93.983.372,04 329.63
20. 5. 2020 93.060.538,58 326.81
19. 5. 2020 93.235.538,91 327.96
** Sklad je v valuti EUR.
founds risk
Številka 1 pomeni nizko tveganje in obenem običajno tudi nižje možnosti donosa. Številka 7 pomeni visoko tveganje in obenem običajno tudi višje možnosti donosa. Z rastjo številke tako narašča tveganje in običajno tudi možnost donosa.
Na vrh